一个人

一个人

jeden

一个人

en

一个人

einer

一个人

ένας

一个人

one

一个人

uno

一个人

yksi

一个人

un

一个人

jedan

一个人

uno

一个人

一つ

一个人

하나

一个人

een

一个人

man

一个人

jeden

一个人

um

一个人

первый

一个人

man

一个人

คนหรือสิ่งหนึ่ง

一个人

birisi

一个人

một