zhàng ㄓㄤˋ
quantifier
计算长度的单位,公制一丈等于十公尺 万丈高楼平地起 wànzhàng gāolόu píngdì qĭ

zhàng
名词
1. 妻子的父亲 丈人 zhàngrén
2. 对姻亲尊长的称呼 姑丈 gūzhàng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.