xià ㄒ|ㄚˋ
副词
低的地方 在楼下 zài lόu xià

xià
形容词
1. 位置在低处的,与“上”相对 往下看 wǎng xià kàn
2. 等级低的 下等品 xiàdĕngpĭn

xià
动词
1. 降落 下雨 xiàyǔ
2. 颁布、发布 下命令 xià mìnglìng
3. 投入精力 下工夫 xià gōngfū

under, leggeидёт дождь, откладыватьيَبيضُsnášetlæggelegenκάνωlayponermuniapondresnestideporre・・・を産む낳다leggenskładaćcolocar, pôrläggaวางไข่ ออกไข่yumurtlamakđẻ xià
quantifier
量词,用于计算动作次数的单位 敲了几下门 qiāo le jĭ xià mén
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.