no, not, withoutnein, nichtόχι, δεν, καθόλουnonon, pasнетلَاneikkeeinenon・・・でない, いいえ... 아니다, 아니오nietikke, slett ikkenie, w żadnym wypadkunãointe, nejไม่yokkhông bù ㄅㄨˋ
副词
1. 表示否定回答(单用) 不,那不可能! Bù,nà bù kĕnéng!
2. 与其它词性合用,表示否定 不方便 bù fāngbiàn
3. 用在动词、形容词或个别副词前,表示否定 不去 bù qù
4. 加在名词或名词性语素前面,构成否定形容词
bùfǎ 不合乎法律的
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.