yǔ ㄩˇ
动词
1. 与人方便 yǔ rén fāngbiàn
2. 交往
xiāngyǔ 结交、彼此相处的很好
3. 赞助 与人为善 yǔ rén wéishàn


介词
1. 跟、和、及 工业与商业 gōngyè yǔ shāngyè 与日俱增 yǔrìjùzēng
2. 离开 与众不同 yǔzhòng bùtόng 与世长辞 yǔshì chángcí

yù ㄩˋ
动词
参加 与会 yùhuì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.