chǒu ㄔㄡˇ
形容词
1. 时辰名,约凌晨一点到三点 丑时 chǒushí
2. 扮演滑稽可笑人物的喜剧脚色 小丑 xiǎochǒu

brutto chǒu ㄔㄡˇ
形容词
不好看,“美”的相反,现在“醜”字简化为“丑” 丑话 chǒuhuà
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.