qiě ㄑ|ㄝˇ
副词
暂时 你且等一下。 Nĭ qiĕ dĕng yīxià.

qiě
连接词
1. 何况 死且不怕,困难又算什么? Sĭ qiĕ bù pà, kùnnán yòu suàn shénme?
2. 还有、又 高且大 gāo qiĕ dà
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.