shì ㄕˋ
名词
1. 一个时代,有时特指三十年
shìjì 一百年
2. 社会、人间 举世闻名 jŭshìwénmíng
shìtài 社会上的人情状态
3. 自然界和人类社会一切事物的总和 世界 shì jiè
4. 姓氏

shì
quantifier
量词,计算一生、一辈子的单位 三生三世 sān shēng sān shì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.