yè |ㄝˋ
名词
1. 社会各种职事 农业 nόngyè
2. 学习的内容或过程 课业 kèyè
3. 财产 家业 jiāyè
4. 姓氏


动词
从事 业商 yèshāng


副词
已经 业已 yèyǐ
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.