liǎng ㄌ|ㄤˇ
数字
数目 两个半月 liăng gè bàn yuè

zweidos liǎng
quantifier
量词:计算重量的单位,公制一两等于十分之一公斤
quējīn-shăoliăng 比讲定的重量少
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.