sāng ㄙㄤ
形容词
办理埋葬死人的事 治丧 zhìsāng

sàng ㄙㄤˋ
动词
失去 丧命 sàngmìng 丧心病狂 sàngxīnbìngkuáng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.