gè ㄍㄜˋ
quantifier
量词,计算单独的人或物的单位 一个理想 yī gè lǐxiǎng 两个星期 liǎng gè xīngqī


后缀
用于动词与补语之间,以加强语气,无义 打个招呼 dǎ gè zhāohū


形容词
单一的 个人的看法 gèrén de kànfǎ

ge ㄍㄜ
代词
指示代名词 这个 zhè ge 那个 nà ge 各个 gè ge
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.