shū ㄕㄨ
动词
写字、纪录 振笔直书 zhènbĭ-zhíshū

shū
名词
有文字或图画的册子 书本 shūběn
shūdāizi 只知读书而不知世事的人
shūdiàn 售书的店铺
shūfǎ 特指用毛笔写汉字的艺术
shūkān 书籍和刊物
shūqiān 夹在书本,作为阅读进度标识的卡片
shūxìn 信
shūzhuō 读书写字用的桌子
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.

book

Buch

kniha

bog

kirja

knjiga

boek

bok

bok

หนังสือ

sách