jiāo ㄐ|ㄠ
动词
1. 交接、移交 交货 jiāohuò
2. 来往、往来相好 交际 jiāojì
3. 授与、付给 交付 jiāofù

jiāo
名词
友谊、友情 莫逆之交 mònì zhījiāo

jiāo
动词
一齐、同时 风雨交加 fēngyŭjiāojiā
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.