qīn ㄑ|ㄣ
名词
1. 有血统关系的人 亲兄弟 qīn xiōngdì
2. 父母 父亲 fùqīn
3. 关系近、感情好 亲近的朋友 qīnjìn de péngyŏu

целовать qìng ㄑ|ㄥˋ
名词
姻戚的通称 亲家 qìngjiā
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.