pū ㄆㄨ
动词
向前跌倒 前仆后继 qiánpū-hòujì

pú ㄆㄨˊ
名词
被雇用供人使唤或做杂务的人 仆人 púrén
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.