chóu ㄔㄡˊ
名词
1. 因怨恨而敌视的人 疾恶如仇 jí è rú chóu
2. 深切的怨恨 血泪仇恨 xiĕlèi chóuhèn

qiú ㄑ|ㄡˊ
名词
仇先生 Qiú xiānshēng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.