cōng ㄘㄨㄥ
形容词
1. 舒缓悠闲的样子 从容受访 cōngróng shòufǎng
2. 充裕、不紧迫 态度从容 tàidù cōngróng 时间从容 shíjiān cōngróng

cóng ㄘㄨㄥˊ
介词
自、由(某一时间或地点) 从家出发 cóng jiā chūfā
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.

from

od

fra

von

de

-sta/-stä

de

od

da

・・・から

...로부터

van

fra

od

de

от

från

จาก

den

từ