翻译

from مِنْ od fra von από de -sta/-stä de od da ・・・から ...로부터 van fra od de от från จาก den từ cōng ㄘㄨㄥ
形容词
1. 舒缓悠闲的样子 从容受访 cōngróng shòufǎng
2. 充裕、不紧迫 态度从容 tàidù cōngróng 时间从容 shíjiān cōngróng

cóng ㄘㄨㄥˊ
介词
自、由(某一时间或地点) 从家出发 cóng jiā chūfā