zhàng ㄓㄤˋ
名词
指战争或者战斗 打胜仗 dǎ shèngzhàng

zhàng
动词
凭借,依靠 仗义疏财 zhàngyì-shūcái
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.