zhòng ㄓㄨㄥˋ
名词
1. 位置在中间的
zhòngcái 两方发生争执时,由第三者居中调解
2. 在兄弟排行中位于第二 伯仲叔季 bó zhòng shú jì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.