chuán ㄔㄨㄢˊ
动词
递、送 代代相传 dàidài xiāng chuán

send zhuàn ㄓㄨㄢˋ
名词
记录某人生平事迹的文字 传记文学 zhuànjì wénxué
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.