dàn ㄉㄢˋ
副词
只,仅,不过 但愿他能来。 Dànyuàn tā néng lái.

at the same time dàn
连接词
只是;可是(表转折) 他很聪明,但不认真。 Tā hěn cōngmíng, dàn bù rènzhēn.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.