gōu ㄎㄡ
形容词
背部向前弯曲 先天性佝偻病 xiāntiānxìng gōulόubìng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.