cù ㄘㄨˋ
动词
催、推动 催促 cuīcù


形容词
迫近、时间紧迫 急促的呼吸 jícù de hūxī
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.