sú ㄙㄨˊ
名词
社会上通俗的习惯 风俗 fēngsú
súhuà 俗谚
súyǔ 通俗并广泛流行的语句
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.