dǎo ㄉㄠˇ
动词
倾斜落地、横躺下来 树正在倾倒。 Shù zhèngzài qīngdǎo.

dào ㄉㄠˋ
形容词
上下前后相反,或互相更换 照片颠倒了。 Zhàopiān diāndào le.

backwards, empty, pour dào
副词
和意料中相反、反倒 这个胆小鬼倒勇敢起来。 Zhègè dǎnxiǎoguĭ dào yǒnggǎn le qĭlái.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.