zhí ㄓˊ
名词
物的价钱 币值 bìzhí

zhí
动词
1. 轮流担任一定的工作 值日 zhírì
2. 货物和价钱相当 这双皮鞋值五十块。 Zhè shuāng píxié zhí wŭshí kuài.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.