jiǎ ㄐ|ㄚˇ
形容词
不真实的 假新闻 jiă xīnwén

jiǎ
连接词
假如 假如我是你,我会去。 Jiărú wŏ shì nĭ, wŏ huì qù.

jià ㄐ|ㄚˋ
名词
工作期间依规定或经申请获准的休息时间 请假 qĭngjià
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.