jiàn ㄐ|ㄢˋ
形容词
1. 强壮、身体好 强健的肌肉 qiángjiàn de jīròu
2. 精力旺盛 强健的步伐 qiángjiàn de bùfá

jiàn
动词
使精力充沛
jiànwèi 加强胃的消化功能
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.