yuán ㄩㄢˊ
形容词
1. 头、首、始、大
yuánnián 纪年的第一年
2. 基本
yuánsù 要素

yuán
名词

dollar, yuanDollar yuán
quantifier
量词,计算钱币的单位,一元等于十角,同“圆” 一元 yī yuán
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.