zhào ㄓㄠˋ
名词
1. 事情发生之前的现象 不祥之兆 bùxiáng zhī guāng
2.

zhào
数目字,亿的万倍

zhào
动词
预示 预兆 yùzhào
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.