gōng ㄍㄨㄥ
形容词
1. 有关众人的事务
gōngshì 公家的事
2. 平分 公平交易 gōngpíng jiāoyì

gōng
名词
1. 封建爵位的第一等 公爵夫人 gōngjué fūren
2. (禽兽)雄性的,与“母”相对 公鸡 gōngjī
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.