again, any more, more, yetarrivederci zài ㄗㄞˋ
副词
表示又一次 一而再,再而三。 Yī ér zài, zài ér sān.
zàibǎn (书刊)第二次出版
zàihuì 再见
zàijiàn 用于分手时
zàishēng 死而复生
zàixiàn 再次出现
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.