guān ㄍㄨㄢ
名词
帽子 衣冠不整 yìguān bùzhěng

guàn ㄍㄨㄢˋ
动词
超过一般、领先 名冠天下 míngguān tiānxià
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.