chōng ㄔㄨㄥ
动词
向前行 横冲直撞 héngchōng-zhízhuàng

chōng
名词
通行的大路、重要的地方 首当其冲 shǒu dāng qí chōng

chōng ㄔㄨㄥ
动词
1. 以水刷洗 冲洗 chōngxǐ
2. 被大水撞击或卷走 沖破隄防 chōngpò tífáng
3. 向上直飞 一飞冲天 yī fēi chōng tiān

chòng ㄔㄨㄥˋ
副词
强烈的 口气很冲 kǒuqì hěn chòng

charge, rush chòng
介词
对着、 朝向 他冲着我大喊。 Tā chòng zhe wǒ dàhǎn.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.