liè ㄌ|ㄝˋ
名词
1. 排成一行 最前列 zuì qián liè
2. 姓氏

liè
quantifier
量词,用于成行列的事物 一列火车 yīliè huǒchē
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.