zé ㄗㄜˊ
名词
规范 准则 zhǔnzé 守则 shǒuzé


quantifier
量词,计算文字分项段落的单位 一则消息 yīzé xiāoxí


连接词
却、而 欲速则不达 yù sù zé bùdá
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.