zhì ㄓˋ
名词
法度 全民所有制 quánmín suŏyŏuzhì

zhì
动词
1. 创作 制作 zhìzuò
2. 拟订、规定
zhìdìng 定出
3. 用强力约束 限制 xiànzhì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.