jì ㄐ|ˋ
名词
经调配而成的药品或化学制品
mázuìjì 能引起麻醉现象的药物


quantifier
量词,计算经过调配后的药物的单位 小宝已接种了第三剂疫苗。 Xiǎobǎo yǐ jiēchóng le dì sān jì yìmiáo.
jìliáng 药物的使用量
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.