fù ㄈㄨˋ
形容词
辅助的 副班长 fùbānzhǎng


quantifier
量词,计算成套成组物品的单位 一副象棋 yī fù xiàngqí
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.