lì ㄌ|ˋ
名词
1. 人和动物筋肉的效能 体力 tǐlì
2. 姓氏


动词
致力、从事于
lìgōng 以强大的武力攻击

force, power
副词
尽力、竭力
lìsuŏnéngjí 尽自己最大努力
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.