qín ㄑ|ㄣˊ
副词
1. 做事尽力,不偷懒 勤于学习 qín yú xuéxí
2. 经常 勤洗澡 qín xǐ zǎo

qín
名词
1. 上班,事务 内勤 nèi qín
2. 姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.