gōu ㄍㄡ
名词
弯曲的东西 钓勾 diàogōu

gòu ㄍㄡˋ
动词
探取 用手去勾物 yòng shǒu qù gòu wù
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.