huà ㄏㄨㄚˋ
动词
1. 转化、变化 化险为夷 huà xiǎn wéi yí
2. 由固体变成液体 雪化了。 Xuĕ huà le.

huà
后缀
(用在名词后)表示事物变化的过程 工业化 gōngyèhuà 现代化 xiàndàihuà

huà
名词
习俗、风气 妨碍风化 fángài fēnghuà
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.