huá ㄏㄨㄚˊ
形容词
光辉的、华丽的 华美的宫殿 huámĕi de gōngdiàn

huá
名词
中国、华夏的简称 华人 huárén

huà ㄏㄨㄚˋ
名词
姓氏 华小姐 Huàxiǎojiĕ
huàshān 山名,在中国陕西省
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.