dān ㄉㄢ
形容词
一个,与“双”相对 单亲家庭 dānqīn jiātíng

únicoseul shàn ㄕㄢˋ
动词
单先生 Shàn xiānshēng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.