kǎ ㄎㄚˇ
名词
卡片 年历卡 niánlìkǎ


动词
被夹住或堵塞而不能活动 他被卡在两部车中间。 Tā bèi kǎzài liǎngbùchē zhōngjiān.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.