jí ㄐ|ˊ
动词
近、靠近 若即若离 ruò jí ruò lí


连接词
就是、或是 非此即彼 fēi cĭ jí bĭ


形容词
当下、目前 实时新闻 jíshí xīnwén

namely
副词
马上、立刻 立即出发 lìjí chūfā
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.