lì ㄌ|ˋ
名词
记载年、月、日、节气等的书册 日历 rìlì 月历 yuèlì


动词
经过 令人不快的经历 lìng rén bùkuài de jīnglì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.