impress, press yā |ㄚ
动词
1. 从上往下加重力量 压碎 yāsuì
2. 超越 技压群芳 jì yā qúnfāng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.